Home > Nintendo Ds > Nintendo Ds Wifi Connection Error Code 51300

Nintendo Ds Wifi Connection Error Code 51300

Contents

blitz145 52.848 προβολές 3:53 Φόρτωση περισσότερων προτάσεων… Εμφάνιση περισσότερων Φόρτωση... Σε λειτουργία... Γλώσσα: Ελληνικά Τοποθεσία περιεχομένου: Ελλάδα Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης: Ανενεργή Ιστορικό Βοήθεια Φόρτωση... Φόρτωση... Φόρτωση... Σχετικά με Τύπος Πνευματικά δικαιώματα I have the WEP code and everything. If you can help me out please be specific on what to do because I am not that computer savvy. guys i just checked im using Security Mode wep open 128 okie new update ShinyLatios is right i had my WPA on. http://windowsazure4j.org/nintendo-ds/nintendo-ds-wifi-connection-error-51300.html

Please read the following information:" Check Nintendo’s router information for special notes, (if available), for your router. sorry dude! For info on locating the DS’s MAC address, click here. I just got my DS and Mario Kart and cannot connect.

Support.nintendo Error Code 51300

When I set it to WEP-Shared, the DS Wifi works, but none of the other computers/devices in my household can connect. Newer Than: Search this thread only Search this forum only Display results as threads Useful Searches Recent Posts More... teqrevisited4 POSTED: 24 Feb 2011 21:11 Premium MemberPosts: 2634Joined: 17 Mar 2010I had to change my network SSID and key a couple of times to get it to work properly. I have some technical background, and have used everything that I could find on the Nintendo site.

  • If you can help me out please be specific on...
  • Change Language Error Code Lookup System Nintendo 3DS family Wii U Wii and Wii mini Nintendo DSi family Nintendo DS family Language English Francais Espanol Related Topics Wireless Router Help
  • RE: Nintendo DS Error Code 51300?
  • alpha xion 89.647 προβολές 4:27 How do DS games look on the New 3DS XL? - Διάρκεια: 17:13.
  • I had my friends DS over last week and his DS worked over my wireless internet with no problem.
  • GameFAQs Answers Boards Community Contribute Games What’s New 3DSHardwareConsoleNintendo 3DSFAQsAnswersBoardMoreHomeSummaryRelease DataCollection StatsGame TriviaGamesFAQsCheatsReviewsImagesVideosAnswersBoard connect my 3DS to my wifi HELP error code 51300.
  • IT DOESN'T WORK!The wifi thing, you know,So I got on the internet doing my research and I found: ALOT of stuff about Error code 51300.People saying it has to do with
  • Nintendo of America Inc.
  • After trying other games on Nintendo WFC settings, the same Error came up.

Change Language Error Code Lookup System Nintendo 3DS family Wii U Wii and Wii mini Nintendo DSi family Nintendo DS family Language English Francais Espanol Related Topics Wireless Router Help Register Now video games LatestVideosReviewsEverything movies & tv LatestVideosReviewsEverything comics & cosplay LatestVideosReviewsEverything tabletop LatestVideosReviewsEverything science & tech LatestVideosReviewsEverything All Browsing Options Background Color Reading Font Lato Big thx to every1 who reply JustIvan, Apr 14, 2011 Top #9 Member jrk190 GBAtemp Advanced Fan Joined: Jul 5, 2009 Messages: 647 Location: North Carolina Country: I hate to The Access Point's Security Settings Are Not Supported By The Nintendo Ds You can only upload files of type 3GP, 3GPP, MP4, MOV, AVI, MPG, MPEG, or RM.

Stay logged in GBAtemp.net -> The Independent Video Game Community Home Forums > PC, Console & Handheld Discussions > Nintendo DS Discussions > NDS - Flashcarts and Accessories > R4 DS Do i need to install something?? Video should be smaller than 600mb/5 minutes Photo should be smaller than 5mb Video should be smaller than 600mb/5 minutesPhoto should be smaller than 5mb Related Questions Help! http://www.nintendo.com/consumer/wfc/en_na/ds/results.jsp?error_code=51300&system=3DS If you can help me out...

This is because it can't run in DSi mode. Nintendo Wifi Usb Connector Then we can find an answer to this problem :sI wanna really wanna go online playing on the Ds... When I try to connect I get error codes 51300 or 51301. Click on your router's model number, if available.

Nintendowifi.com 51099

Help with Nintendo Ds Wifi error code 51300 :(? http://www.gamespot.com/forums/nintendo-fan-club-1000001/help-error-code-51300-27356506/ Ok, Here are the gory details. Support.nintendo Error Code 51300 Nintendo of America Inc. How To Connect Nintendo Ds Lite To Wifi Do you know how to do that?outworld222

If you read what I wrote, I said I already did that.

Then does it happen to one of your games or all of your

Games are property of their respective owners. check my blog outworld222Member Since: February 26, 2004Posts: 2724outworld222FollowForum Posts: 2724Followed by: 0Reviews: 3 Stacks: 0Forum Karma: 0#4 Posted by outworld222 (2724 posts) - 6 years, 3 months ago[QUOTE="outworld222"]You have to change WEP open If I have to change settings please don't tell me to do that without telling me HOW to do it. ShinyLatios, Apr 14, 2011 Top #8 OP Newcomer JustIvan Member Joined: Apr 10, 2011 Messages: 15 Country: Thanks guy it change my WPA to WEP now n see if its works.. Nintendo Wfc

When i click on Wifi Engine it fails too. TopPlatforms 3DS PlayStation 4 Android PlayStation Vita DS PSP Game Boy Advance Wii iOS Wii U PC Xbox 360 PlayStation 2 Xbox One PlayStation 3 More... Check to see if your router is using MAC filtering Log into the router using the default IP. this content Answer Questions Do you agree with Stefan Molyneux that "media falsehoods can lead to massive destruction and war"?

Quick Links Overview Unanswered Questions Blogs Blogs Quick Links Blogs Home Page New Content Tutorials Menu Chatroom Wiki FileTrip Style Tempstyle Contact Us Help Home Top RSS Terms and Rules Forum Wep Key Angelo Suriani 20.595 προβολές 20:52 DS lite secret Wi-Fi button - Διάρκεια: 3:11. Thats because the 3DS supports WPA.

Trending Is it cool for girls to play boys games? 54 answers Is it true that cars with automatic transmission are meant for kids only...? 13 answers What is a troll

I had my friends DS over last week and his DS worked over my wireless internet with no problem. If you are using 128-bit encryption, the WEP Key must be a 26-character key consisting of only alphanumeric characters. (A-F and 1-9). I don't have that option. Aoss DiscussWithGus5 POSTED: 24 Feb 2011 21:41 Anonymous SourcePosts: 2Joined: 24 Feb 2011I really did read date posted and guess what, I want to figure this out that's why I askeddo

Nintendo DS Wi-Fi Error Code 51300? Because if it happens to one of your games, then probably the servers are down and you have to wait. I have the WEP code and everything. have a peek at these guys Zaldex96 4.432 προβολές 4:28 Cambiar tipo de seguridad router de WEP a WPA - Διάρκεια: 16:09.

JustIvan, Apr 14, 2011 Top #1 Banned Sausage Head Lord Sausage LXIX Joined: Oct 28, 2010 Messages: 1,677 Location: alanjohn check ur pm Country: Do what the error message says. JustIvan, Apr 14, 2011 Top #4 Member ShinyLatios Local "That Guy" Joined: Nov 17, 2009 Messages: 1,047 Country: ...No, my fellow pokemon is right. You can change this preference below. Κλείσιμο Ναι, θέλω να τη κρατήσω Αναίρεση Κλείσιμο Αυτό το βίντεο δεν είναι διαθέσιμο. Ουρά παρακολούθησηςΟυράΟυρά παρακολούθησηςΟυρά Κατάργηση όλωνΑποσύνδεση Φόρτωση... Ουρά παρακολούθησης Ουρά __count__/__total__ Nintendo Change Language Error Code Lookup System Nintendo 3DS family Wii U Wii and Wii mini Nintendo DSi family Nintendo DS family Language English Francais Espanol Related Topics Wireless Router Help

When I try to connect I get error codes 51300 or 51301. More questions Nintendo DS error code 51300 with "old" pokemon games?